ސީމޭން އެގްރިމަންޓް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް

ސީ.ޑީ.ސީ އާއި ބެހޭ ޗެކްލިސްޓްތައް

ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް ޑްރާފްޓް ކޮޕީ

ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު 2 ގެ ކޯސްތަކާބެހޭ

އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތަކުގެ އެއްވަނަ އިސްލާހް

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙް

ބަހުގެ ގަވާޢިދު

ހުއްދަދީފައިވަ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކާއި، އެއިންސްޓިޓިއުޓް ތަކުގައި ކިޔަވާދެއްވުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ18/07/2016
Transport Queue Status


މުޙިއްމު ލިންކްސް