ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް 2 ގެ ކޯސް

ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމާބެހޭ އުސޫލު

ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު 2 ގެ ކޯސްތަކާބެހޭ31/05/2016

އުޅަނދުފަހަރުގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދުމާބެހޭ

ރާއްޖޭގައި މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ތަމްރީން ދިނުމަށް އުފަށްދާ މަރުކަޒުތަކަށް ހުއްދަދެވޭ އުސޫލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު

މެރިޓައިމް ރަޖިސްޓަރީގެ ޗެކްލިސްޓުތައް

އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލޭ މީހުން ކަނޑައެޅުން

Transport Queue Status


Transport--Application and Payments 1108
Transport--Delivery 2080
މުޙިއްމު ލިންކްސް