ބޯޓްޔާޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ފޯމް – MBR-1

އީދުބަންދާއި ގުޅިގެން ކަނޑުމަގުން ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅިގެން ކުރި M/1/2015/111 އިއުލާނާއި ގުޅޭ20/09/2015

އީދުބަންދާއި ގުޅިގެން ކަނޑުމަގުން ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް20/09/2015

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ހިޔާލުހޯދުމާބެހޭ17/09/2015

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ

ޢީދުގެ ބަންދާ ގުޅިގެން ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ކަނޑު ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ17/09/2015

ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުމާއި ބެހޭ08/09/2015

އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓް ކުރާނެ އެގްޒަމިނަރުން ހޯދުމާއިބެހޭ17/08/2015
މުޙިއްމު ލިންކްސް