އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތަކުގެ އެއްވަނަ އިސްލާހް

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙް

ބަހުގެ ގަވާޢިދު

ހުއްދަދީފައިވަ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކާއި، އެއިންސްޓިޓިއުޓް ތަކުގައި ކިޔަވާދެއްވުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ18/07/2016

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯސް

ނިޔަމިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް 2 ގެ ކޯސް

ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމާބެހޭ އުސޫލު

ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު 2 ގެ ކޯސްތަކާބެހޭ31/05/2016
Transport Queue Status


Transport--Application and Payments 1141
މުޙިއްމު ލިންކްސް