އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލޭ މީހުން ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު

ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތުގައި ސުންރޭޓް ޓެރިފުގައި އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީފީގެ ތަފްސީލް

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޚަނދުފަހަރުން އަހަރީ ފީ ނަގާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލް

ބިލް އޮފް ސޭލް

މާވަޑިއާގެ ސެޓްފިކެޓް

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމު – MR-1

އޮޑީ ނަންބަރު ޖެހުމާބެހޭ

Transport Queue Status


މުޙިއްމު ލިންކްސް