އުޅަނދުފަހަރުގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދުމާބެހޭ

ރާއްޖޭގައި މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ތަމްރީން ދިނުމަށް އުފަށްދާ މަރުކަޒުތަކަށް ހުއްދަދެވޭ އުސޫލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު

މެރިޓައިމް ރަޖިސްޓަރީގެ ޗެކްލިސްޓުތައް

އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލޭ މީހުން ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ލީފްލެޓް

ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތުގައި ސުންރޭޓް ޓެރިފުގައި އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީފީގެ ތަފްސީލް

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޚަނދުފަހަރުން އަހަރީ ފީ ނަގާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލް

Transport Queue Status


މުޙިއްމު ލިންކްސް