ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކުރިން އުޅަނދު ބަނދެ ނިމިފައި ހުންނަންޖެހޭވަރު ކަނޑައެޅުން

މާލޭގެ ބަނދަރުގައި ދެވޭ ޕައިލޮޓޭޖް ހިދުމަތް އިތުރުކުރުން

އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓް ކުރާނެ އަންހެން އެގްޒަމިނަރުން ހޯދުން07/09/2014

ލޯންގް ރޭންޖް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް ޓްރެކިންގ އޮފް ޝިޕްސް އާއިބެހޭ ނޭޝަނަލް ސެމިނަރއެއް ފެށުން01/09/2014

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ31/08/2014

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ28/08/2014

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ18/08/2014
މުޙިއްމު ލިންކްސް