ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ފެތޭ އަދި އުރޭ އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ ގަވާއިދު

ސީމޭން އެގްރިމަންޓް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް

ސީ.ޑީ.ސީ އާއި ބެހޭ ޗެކްލިސްޓްތައް

ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް ޑްރާފްޓް ކޮޕީ

ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު 2 ގެ ކޯސްތަކާބެހޭ

އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތަކުގެ އެއްވަނަ އިސްލާހް

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙް

ބަހުގެ ގަވާޢިދު

Transport Queue Status


Transport--Application and Payments 1111
Transport--Delivery 2064
މުޙިއްމު ލިންކްސް