ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާޙް

ސާވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން15/11/2015

ބޯޓްޔާޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ފޯމް – MBR-1

އީދުބަންދާއި ގުޅިގެން ކަނޑުމަގުން ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅިގެން ކުރި M/1/2015/111 އިއުލާނާއި ގުޅޭ20/09/2015

އީދުބަންދާއި ގުޅިގެން ކަނޑުމަގުން ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް20/09/2015

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ހިޔާލުހޯދުމާބެހޭ17/09/2015

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ

ޢީދުގެ ބަންދާ ގުޅިގެން ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ކަނޑު ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ17/09/2015
މުޙިއްމު ލިންކްސް