އީދުބަންދާއި ގުޅިގެން ކަނޑުމަގުން ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅިގެން ކުރި M/1/2015/111 އިއުލާނާއި ގުޅޭ



20/09/2015

އީދުބަންދާއި ގުޅިގެން ކަނޑުމަގުން ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް



20/09/2015

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ހިޔާލުހޯދުމާބެހޭ



17/09/2015

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ

ޢީދުގެ ބަންދާ ގުޅިގެން ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ކަނޑު ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ



17/09/2015

ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުމާއި ބެހޭ



08/09/2015

އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓް ކުރާނެ އެގްޒަމިނަރުން ހޯދުމާއިބެހޭ



17/08/2015

މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމް

މުޙިއްމު ލިންކްސް