އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓް ކުރާނެ އެގްޒަމިނަރުން ހޯދުމާއިބެހޭ17/08/2015

މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މިއޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި ބެހޭ21/05/2015

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޔާސަތު ކަނޑަ އަޅާފައިވާގޮތް

MA-1| ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިހުންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމު

A1 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާފޯމު

ވިޔަފާރި ބަދަރުތަކުން ޑިޕޮސިޓް އަށް އަހަރީ ފީ ނެގުމާއި ބެހޭ

މުޙިއްމު ލިންކްސް