މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މިއޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި ބެހޭ21/05/2015

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޔާސަތު ކަނޑަ އަޅާފައިވާގޮތް

MA-1ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިހުންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމު

A1 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާފޯމު

ވިޔަފާރި ބަދަރުތަކުން ޑިޕޮސިޓް އަށް އަހަރީ ފީ ނެގުމާއި ބެހޭ

ވިޔަފާރި ބަދަރުތަކުގެ ޓެރިފް އެޕްރޫވް ކުރުމާއި ބެހޭ

މުޙިއްމު ލިންކްސް